مقاله 3-1- منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند.

 

3-5- به کارکنان پاداش داده می‌شود

مورد تقدیر قرار می گیرند و به آن‌ها توجه می‌شود.

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 • همسو کردن پرداختها، آرایش مجدد، تعدیل نیرو و سایر امور استخدامی با خط مشی و استراتژی
 • تقدیر از کارکنان به منظور حفظ مشارکت و توانمندسازی آن‌ها
 • ارتقاء آگاهی‌ها و مشارکت در امور بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی و مسائل مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی
 • تعیین سطوح مزایا از قبیل برنامه‌های بازنشستگی، مراقبتهای بهداشتی از کودکان
 • شناسایی و توجه و تمایز و تفاوت در زمینه‌های فرهنگی به منظور ترویج فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
 • فرآهم آوردن منابع و خدماتی که الزامات قانونی را برآورده نموده و در برخی موارد از این الزامات فراتر رود.

 

4- معیار چهار : شرکای تجاری و منافع  [2]

سازمان‌های متعالی مشارکتها و همکاریهای تجاری بیرونی، تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثر بخش فرآیندهایشان برنامه‌هایشان برنامه ریزی و مدییت می کنند

4-1- شراکت‌های بیرونی، مدیریت می‌شود

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 • شناسایی فرصتهای کلیدی برای شراکت‌های سازمانی و. اجتماعی در راستای خط مشی، استراتژی و مأموریت سازمان
 • ساختار دهی شراکت و روابط با تأمین کنندگان به منظور ایجاد و حداکثر نمودن ارزش
 • شکل دهی شراکت‌های زنجیره تأمین به منظور ایجاد ارزش افزوئه برای مشتریان
 • شناسایی و همتراز کردن شایستگی‌های محور همکاران تجاری و حمایت از توسعه‌های دو جانبه اطمینان از سازگاری فرهنگی و. تبادل دانش با سازمان‌های همکار
 • ایجاد و حمایت از تفکر نوآور و اخلاق از طریق بکارگیری شراکت‌ها
 • ایجاد هم افزایی در کار با یکدیگر جهت بهبود فرآینها و ایجاد ارزش در زنجیره مشتری / تأمین کننده

 

 

 

 

 

4-2- منابع مالی، مدیریت می‌شود.

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 • ایجاد توسعه و استقرار استراتژی‌ها و فرآیندهای مالی به منظور استفاده از منابع مالی در حمایت از خط مشی و استراتژی کلان
 • طراحی سیستم برنامه ریزی و گزارش دهی به منظور جاری سازی انتظارات مالی ذی‌نفعان در گسترده سازمان
 • تعیین و استقرار مکانیزم‌های گزارش دهی
 • ارزیابی میزان سرمایه گذاری و برداشت سرمایه از دارایی‌های مشهود و نامشهود
 • بکارگیری پارامترها و مکانیزم‌های مالی به منظور اطمینان از کارایی و اثر بخشی ساختار تخصصی منابع
 • ایجاد توسعه و معرفیر مکتدولوژی‌های مدیریت ریسک منابع مالی در کلیه سطوح متناسب سازمان
 • برقراری و استقرار فرآیندهای محوری اداره سازمان در کلیه سطوح متناسب

4-3- ساختمآن‌ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می‌شود

و این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 • ایجاد و توسعه استراتژی به منظور مدیریت ساختمآن‌ها، تجهیزات و مواد در حمایت از خط مشی و استراتژی سازمان
 • مدیریت نگهداری و استفاده از دارایی‌ها در جهت بهبود عملکرد آن‌ها در کل چرخه عمر
 • مدیریت امنیت دارایی
 • اندازه گیری و مدیریت هر گونه تأثیر زیان آور و دارایی‌ها سازمان بر روی جامعه و کارکنان( از جمله مسائل ارگونومی، بهداشت و ایمنی )
 • استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار با محیط زیست در طول چرخه یک محصول
 • بهینه کردن موجودی‌های مواد
 • بهینه کردن استفده از خئدمات عمومی( مثل تلفن، برق و...)
 • کاهش و بازیافت ضایعات
 • حداقل سازی هر گونه تأثیر زیان آور ناشی از محصولات و فرآیندهای تولید و خدمات
 • بهینه کردن کاربرد حمل و نقل

4-4- فناوری مدریت می‌شود:

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 • ایجاد و توسعه استراتژی جهت مدیریت و فناوری به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت کند.
 • شناسایی و ارزیابی فناوری‌های جایگزین و نو در راستای خط مشی و استراتژی و اثر آن‌ها بر روی کسب و کار جامعه
 • مدیریت سرمایه گذاری در فن آوری شامل شناسایی و جایگزینی فناوریهای منسوخ
 • بکارانداختن و بهره برداری کامل از فناوریهای نوآورانه و سازگار با محیط( صرفه جویی در انرژی و منابع، حداقل کردن ضایعات و آلودگی‌ها، ترغیب به بازیافت و استفاده مجدد)
 • استفده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در حمایت و بهبود عملیاتهای مؤثر سازمان
 • استفاده از فتاوری در حمایت از بهبود.

4-5- اطلاعات و دانش، مدیریت می‌شود

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 • ایجاد و توسعه یک استراتژی جهت مدیریت اطلاعات و دانش به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت نماید.
 • شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانش سازمان
 • جمع آوری، ساختاردهی و مدیریت اطلاعات و دانش در حایت از خط مشی و استراتژی
 • ایجاد دسترسی مطلوب برای استفاده کنندگان داخل و خارج سازمان به اطلاعات و دانش مرتبط با آن‌ها
 • بهره گیری ازفناوری اطلاعات درحمایت ازارتباطات درون سازمانی ومدیریت دانش و اطلاعات
 • تضمین و بهبود اعتبار، یکپارچگی و امنیت اطلاعات
 • پرورش، توسعه و حفاظتن مناسب از دارایی‌های فکری انحصاری جهت پیشینه سازی ارزش برای مشتری
 • جستجو جهت دست‌یابی، افزایش و استفاده از دانش به صورت مؤثر
 • ایجاد تفکر خلاق و نوآور در سازمان با استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش مرتبط