سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی

سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش مقالات – تحقیقات علمی و صرفه جویی در وقت مقالهگران راه اندازی شده است

Posts by مقاله

مقاله user8229

مقاله | تیر 19, 1396

پایایی7روشهای ارزیابی پایایی8روشهای بهسازی پایایی9اطلاعات پایایی9روشهای پیشبینی پایایی10محاسبهی شاخصهای پایایی11تابع چگالی احتمال خرابی11تابع پایایی11تابع نرخ خرابی11میانگین فاصلهی زمان بین خرابیها (MTBF)12میانگین مدت زمان تعمیرات (MTTR)12قابلیت دسترسی12تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف13پایایی سیستمهای سری14پایایی سیستمهای موازی14نقش تعمیرات در پایایی14پویایی سیستم15بیان…..

Read more

مقاله user8228

مقاله | تیر 19, 1396

فهرست جداولTOC \h \z \c “جدول”جدول1-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها PAGEREF _Toc303676563 \h 88جدول2-4: اطلاعات مربوط به زمان پردازش عملیات قطعات بر روی ماشین ها PAGEREF _Toc303676564 \h 88جدول3-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده…..

Read more

مقاله user8227

مقاله | تیر 19, 1396

3-4-3-1- شبکه تک لایه 493-4-3-2- شبکه چند لایه 493-4-3-3- شبکه های پس خور یا برگشتی 513-4-4- یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی 523-4-4-1- الگوریتم یادگیری پس از انتشار خطا 543-4-5- مدل نزدیک ترین همسایه ها 58فصل چهارم-روش المان محدود 604-1- مقدمه…..

Read more

مقاله user8226

مقاله | تیر 19, 1396

چوپرا 1992 یک زنجیره تأمین شامل همه بخش هایی است که بطور مستقیم و غیرمستقیم در برآورد نیاز مشتری درگیر هستند و تنها شامل تأمین کنندگان و مشتریان نبوده بلکه شامل حمل و نقل کنندگان، انبارداران، خرده فروشان و حتی…..

Read more

مقاله user8225

مقاله | تیر 19, 1396

شکل2-2- هشت تایی مزون‌ها29شکل 2-3- ده تایی باریون‌ها30شکل 2-4- سه تایی کوارک‌ها31شکل 2-5- زاویه‌ی پراکندگی برای اتم و پروتون35شکل 3-1- نحوهی انتخاب دو کوارک پایین و یک کوارک بالا43فصل اولمقدمه 1-1 گشتاور مغناطیسیگشتاور مغناطیسی یک آهنربا کمیتی است که نیرویی…..

Read more

مقاله user8224

مقاله | تیر 19, 1396

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………41 4-1-1- مدل کوارکی و اعداد جادویی ……………………………………………………………………………42 4-1-2- انرژی بستگی هسته ای بر اساس مدل شبه کوارکی ……………………………………………..434-2- انرژی آزاد شده در واپاشی آلفا‌زا و محاسبه آن در مدل شبه کوارکی ……………………………….474-3- انرژی حاصل از شکافت و…..

Read more

مقاله user8223

مقاله | تیر 19, 1396

فهرست شکل ها عنوان صفحه شکل4-1الگوی استراتژی………………………………………………………………………………32 شکل4-2یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی………………………………………………32 شکل4-3 رابط های یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی……………………………..33 شکل4-4ترتیب فراخوانی از رابط های یک استراتژی حقیقی………………………33 شکل 4-5 الگوی وضعیت…………………………………………………………………………….35 شکل 4-6الگوی تطبیق دهنده شی…………………………………………………………..37 شکل4-7الگوی کارخانه انتزاعی……………………………………………………………….39…..

Read more

مقاله user8221

مقاله | تیر 19, 1396

مجموع و میانگین زمان کل سفر و زمان طی مسیر در کل سیستم مجموع و میانگین زمان کل سفر و زمان طی مسیر بین هر دو ایستگاهمیانگین زمان انتظار در ایستگاه های مختلف جدول 2- 2 : ماتریس مبدا –…..

Read more

مقاله user8220

مقاله | تیر 19, 1396

یادداشت های فصل سوم76فصل چهارم: فریدون در شاهنامه4-1- مقدمه824-2-تعریف واژه834-3-نسب فریدون834-4-تولد فریدون844-5- دوران کودکی و جوانی فریدون854-6-نقش«گاو»در زندگانی فریدون924-6-1-کاربرد لفظ«گاو»در القاب پدران فریدون.924-6-2-«گاو برمایه»،گاو فریدون.924-6-3-گاو سواری فریدون.944-7-گرز فریدون944-8- جنبۀ افسونگری فریدون 954-8-1-راز 954-8-2-اروند رود974-8-3- به شکل اژدها در آمدن974-8-4- آگاهی…..

Read more

مقاله user8217

مقاله | تیر 19, 1396

اهمیت و ضرورت موضوعاز دیدگاه تجاری و روابط بین المللی ایران و چین از گذشته های دور با یکدیگر روابط خوبی داشته اند و در سال های اخیر همکاری بسیاری بین این دو کشور با امضا تفاهم نامه های تجاری،…..

Read more