سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی

سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش مقالات – تحقیقات علمی و صرفه جویی در وقت مقالهگران راه اندازی شده است

Search Results for: استفاده از اینترنت

Total posts found - 99

مقاله user860

مقاله | تیر 19, 1396

طراحی مدل ارزیابی آمادگی سازمانبا استفاده از منطق فازینتیجه‌گیری و جمع‌بندیبررسی موردی سازمانشروع00استخراج شاخص‌ها برای سنجش آمادگی سازمان جهت پیاده‌سازی معماری سرویس گرابررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی سازمانیپایانطراحی مدل ارزیابی آمادگی سازمانبا استفاده از منطق فازینتیجه‌گیری و جمع‌بندیبررسی موردی…..

Read more

مقاله user855

مقاله | تیر 19, 1396

2-2-2 شرکت گاز استرالیا172-2-3 شرکت گاز انگلستان18فصل سوم: نکات طراحی وب سایت21فصل چهارم: مفاهیم پیاده سازی فناوری اطلاعات314-1 مدل تجاری G2C- خدمات دولت به مشتری منفرد324-2 مهندسی مجدد354-3 بررسی پیاده سازی فناوری اطلاعات در شرکت گاز37فصل پنجم: بررسی روش فعلی…..

Read more

مقاله –146

مقاله | تیر 19, 1396

هویت فرهنگی بوسیله عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بازتولید و بازنمایی و بازتعریف میشود و همزمان بهوسیله‌این عوامل نیز مورد هجمه قرار می‌گیرد. یکی از عوامل فرهنگی مهم در تأثیرگذاری بر هویتفرهنگی رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها به تیغ دولبه شباهت دارند،…..

Read more

مقاله –84

مقاله | تیر 19, 1396

از زحمات بی شائبه مدایران و کارکنان چهار شرکت سپاهان، ایرانول، بهران و پارس که در انجام این مقاله خالصانه یاریام نمودند، قدردانی میکنم. چکیدهامروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمانها در صنایع مختلف، آنها را با محدودیت منابع…..

Read more

مقاله –80

مقاله | تیر 19, 1396

شکل4-7)شکل میله ای مدت داشتن حساب پاسخ دهندگان129شکل4-8 )هیستوگرام متغیرامنیت130شکل4-9 )هیستوگرام متغیرسهولت ادراکی131شکل4-10 )هیستوگرام متغیرسودمندی ادراکی132شکل4-11 )هیستوگرام متغیرآگاهی دهندگی133شکل4-12 )هیستوگرام متغیرکاربرپسندی134شکل4-13 )هیستوگرام متغیراعتماد135چکیده انگلیسی176عنوان انگلیسی پایان نامه177 فصل اولکلیات تحقیق مقدمهجلب اعتماد مشتریان به عنوان یک عامل درحفظ ونگهداری انها…..

Read more

مقاله –67

مقاله | تیر 19, 1396

1-7 روش انجام مقالهبه منظور رسیدن به اهداف و اثبات فرضیه در این مقاله تحقیق میدانی صورت پذیرفته است و از نظر نوع به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات مقاله شکل گرفته…..

Read more

مقاله —d1821

مقاله | تیر 19, 1396

7-5- محدودیتهای تحقیق160فهرست منابع161ضمایم167فهرست جداولعنوان صفحهجداول یکبعدیجدول شماره (1-2) نظریههای سرمایه………………………………………………………………………………………..27جدول شماره(2-2) تعاریف سرمایهاجتماعی از نظر اندیشمندان……………………………………………………..34جدول شماره (3-2) سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………38جدول شماره (4-2) رابطه بین سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………..39جدول شماره (5-2) سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه…..

Read more

مقاله —d1190

مقاله | تیر 19, 1396

2-3-2- اهمیت راهبردی بنگاههای کوچک ومتوسط در کشورهای در حال توسعه212-3-3- نقش بنگاههای کوچک و متوسط درتجارت بین الملل222-3-4- تعریف بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)222-3-5- تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط252-3-5-1- شهرک های صنعتی252-3-5-2- مناطق ویژه اقتصادی26عنوانصفحه2-3-5-3- پارک های علمی تحقیقاتی…..

Read more

مقاله —d1157

مقاله | تیر 19, 1396

با این وجود گروهی از متخصصین ضمن تاکید بر ضروری بودن وجود راه های کسب و تبادل اطلاعات توسط شهروندان، استفاده از فناوری اطلاعات را برای اطلاع رسانی و رفع نیازهای اطلاعاتی عموم جامعه ناکافی دانسته اند؛ آنها معتقدند که…..

Read more

مقاله —d1166

مقاله | تیر 19, 1396

فهرست شکل‌ها TOC \h \z \t “Caption” \c “شکل” شکل 1-1: سه لایه اصلی در معماری سرویس گرا PAGEREF _Toc345002823 \h 3شکل 1-2 : ترکیب سرویس‌ها بر مبنای معیارهای کیفیت سرویس PAGEREF _Toc345002824 \h 5شکل 1-3 : مراحل انجام تحقیق…..

Read more