سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی

سایت دانلود مقاله ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش مقالات – تحقیقات علمی و صرفه جویی در وقت مقالهگران راه اندازی شده است

Search Results for: کیفیت زندگی

Total posts found - 228

مقاله user867

مقاله | تیر 19, 1396

در حالت نرمال، تقسیم میتوز در غضروف مفصلی حیوانات بالغ دیده نمی شود اما در حالت های خاص مثل پارگی های غضروف مفصلی واستئوآرتریت، کندروسیت ها می توانند مجددا سنتز DNA وتقسیم سلولی را شروع کنند. زخم های سطحی در…..

Read more

مقاله user863

مقاله | تیر 19, 1396

مطالعات زیادی در زمینه آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوانی ذهنی وجود دارد که به دلایل زیر فقط 11 مطالعه آن در این قسمت بررسی شده است. به دلیل تغییر زیاد در توانایی ها و تنوع برنامه های کامپیوتری…..

Read more

مقاله user849

مقاله | تیر 19, 1396

1-2- طبقهبندی تشنجهای صرعیطبقهبندی تشنجهای صرعی در سال 1981 توسط اتّحادیه بینالمللی مبارزه با صرع صورت گرفت (Okuma, 2004). این طبقهبندی بر اساس بیان بالینی تشنج و تصویر الکتروانسفالوگرام در طول و بین تشنجها به دست آمده است. تقسیمبندی عمده…..

Read more

مقاله user850

مقاله | تیر 19, 1396

2- مروری بر تحقیقات پیشین2-1) صرعصرع یک اختلال پیچیده عصبی می باشد که 1 تا 2 درصد از کل جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داده است (cascino, 1994). تشنجهای صرعی در نتیجه فعالیت الکتریکی بیش از حد و غیر…..

Read more

مقاله user851

مقاله | تیر 19, 1396

3-5) تست ترجیح مزه …………………………………………………………………………………………………………… 423-6) آزمون آماری …………………………………………………………………………………………………………………. 43فصل چهارم: نتایج4-1) تأثیر مجاورت با کورپیریفاس در دوره نوزادی بر تشنچ حاد در ابتدای دوره نوجوانی و بلوغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 454-2) تأثیر دریافت کورپیریفاس در ابتدای دوره پس از تولد بر…..

Read more

مقاله user852

مقاله | تیر 19, 1396

3-6) آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………30فصل چهارم: نتایج4-1) تاثیر کورپیریفاس بر کیندلینگ……………………………………………………………………………………..334-2) آزمون یادگیری فضایی……………………………………………………………………………………………………35فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1) بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………475-2) نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………..535-3) پیشنهادات برای مطالعات آینده……………………………………………………………………………………..53فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………..54فهرست نمودارها عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحهنمودار4-1) مقایسه میانگین درجه تشنج بین گروههای کورپیریفاس و DMSO در…..

Read more

مقاله user7-345

مقاله | تیر 19, 1396

نام ونام خانوادگی دانشجو: سودابه محرمی تاریخ وامضاءکلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان تامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .بهمن 1392تقدیم به:پدرمخسته‌ترین مهربان عالم، در آینه چشمان مردانه‌ات…..

Read more

مقاله user7-353

مقاله | تیر 19, 1396

فرضیه5: بین دو روش آموزش ذهن آگاهی با آموزش فراشناخت در تاثیر گذاری بر رفتار شهروندی سازمانی تفاوت معناداری وجود د ارد.فرضیه6: بین دو روش آموزش ذهن آگاهی با آموزش فراشناخت در تاثیر گذاری بر بهزیستی اجتماعی تفاوت معناداری وجود…..

Read more

مقاله user7-360

مقاله | تیر 19, 1396

2-2-5- هوش اخلاقی و همدلی43عنوانصفحه2-3-فرضیه های مقاله44فصل سوم: روش مقاله3-1- طرح مقاله463-2- جامعه آماری وشرکت کنندگان در مقاله463-3- ابزارهای مقاله473-3-1- پرسشنامه هوش عاطفی473-3-2- پرسشنامه هوش اخلاقی493-3-3- پرسشنامه همدلی503-3-4- مقیاس کیفیت زندگی513-4- شیوه‌ی اجرا523-5- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل53فصل چهارم: یافته‌های مقاله4-1-…..

Read more

مقاله user7-343

مقاله | تیر 19, 1396

دادگستری در حوزه رسیدگی به اختلافات خانوادگیسازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تبلیغات و آگاهی بخشیمراکز علمی-دانشگاهی و مقالهی در حوزه انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتیشهرداری ها در حوزه ایجاد اماکن تفریحی مخصوص زنان فصل دومادبیات تحقیق23304506972302-1. مقدمهدومین فصل تحقیق…..

Read more