4-دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
5- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 9-16 1394
چکیده
مقدمه: با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. با ایجاد روش یادگیری الکترونیکی فرایند یاددهی- یادگیری در آموزش پرستاری تسهیل می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی در آموزش پرستاری انجام شد.
روش: این مطالعه از نوع مروری بوده که به منظور گردآوری داده ها، از مقالات موجود در پایگاه های تخصصی Science Direct Pub Med ، SID منتشر شده به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و در محدوده زمانی 1995 تا 2015 استفاده شد. برای این منظور از روش جستجوی سلسله مراتبی و کلید واژه های آموزش الکترونیکی و آموزش پرستاری استفاده شد. در نهایت 20 مقاله انتخاب و بررسی شد.
-100287-2084930

یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه به طورکلی میتوان مزایای آموزش الکترونیکی را در چند محور به شرح زیر برشمرد: تعامل بین استاد و دانشجو و عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس درس، تغییر نگرش و دانش پرستاران و دانشجویان پرستاری، افزایش دانش و آگاهی پرستاران و به روز بودن اطلاعات و نهایتاً ارائه بهترین مراقبت ها در محیط بالین، بهبود نتایج بیماری، ایجاد روشی مناسب برای کارکرد مناسب پرستاری در بالین بیمار، افزایش میزان رضایت مندی پرستاران از به کارگیری این رویکرد آموزشی و افزایش مهارت ها و شایستگی های پرستاران در زمینه ارائه مراقبت ها به بیماران .
نتیجه گیری: با توجه به مزایای آموزش الکترونیکی، پیشنهاد می گردد که این روش به عنوان یک روش ارایه آموزش مؤثر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد توجه قرار گیرد. با توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده ها، بیمارستان ها و مدیریت علمی، به ارتقا بهره وری نزدیک خواهیم شد.
کلید واژه ها: یادگیری، آموزش الکترونیکی، آموزش پرستاری.
تاریخ دریافت: 1393/11/20 تاریخ پذیرش: 30/9/1394
مقدمه

همزمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده و تکنولوژهای جدیدی که روز به روز توسعه پیدامی کنند زندگی انسان ها نیز تحت تاثیر آن ها قرار گرفته و دچار تغییراتی شده است. زمانی بشر تنها به پست دسترسی داشت ولی امروزه با ورود تکنولوژی های جدیدی مثل پیام های متنی، ایمیل ها و پیام های فوری، تبادلاتی که بین افراد صورت می گیرد سریعتر و با بازده بالایی همراه می باشد) 1(. با ظهور پدیده های نوین در فن آوری اطلاعات و تاثیر آنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرآیند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است. وجود شبکه های ارتباطی بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزارها و امکانات آموزشی پیشرفته، روش های آموزشی نیز دچار تحول شده و این امکان را فراهم ساخته است که طیف وسیعی از فراگیران علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فاصله های دور تحت پوشش شبکه های آموزشی از راه دور قرار بگیرند و با روش هایی متفاوت از روش های سنتی آموزش ببینند) 2(. فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مشکل فاصله برای برقراری ارتباط را تا حد زیادی حل کرده است) 3(. با پیشرفت هایی که در تکنولوژی رایانه ای به وجود آمده، این وسیله می تواند در آموزش و یادگیری به کار رود. آموزش به کمک رایانه عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه برای تدریس محتوا استفاده می کند 4)(. منظور از آموزش الکترونیک روشی است که تکنولوژی اطلاعات و فرآیند یادگیری با استفاده از موادی که از طریق اینترنت ارایه می شود، یکپارچه سازی شده و سبب تسهیل یادگیری در هر زمان و مکان می گردد. این روش اصول مهمی مانند فعال بودن دانشجو ،یادگیری انفرادی، پاسخ سریع و تکرار مطابق با نیاز را با هم ترکیب می کند. و فرصتی را برای کاربرد مهارت های کامپیوتر فراهم می کند) 5(. در مراحل اولیه یادگیری الکترونیکی آموزش از طریق کامپیوتر جهت گسترش فرآیند تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار می گرفت) 6(. در حال حاضر یادگیری الکترونیکی به عنوان یک استراتژی انتخابی برای ارایه اطلاعات و مهارت های تدریس در آموزش پرستاری مدنظر قرار گرفته است .یادگیری الکترونیکی ترکیبی از مفاهیم و روش های آموزشی از طریق کامپیوتر می باشد که برای تسهیل در ساخت دانش و مهارتها مورد استفاده قرار می گیرد 7)(. مدرسین پرستاری همواره در آموزش دانشجویان برای حرفه ای شدن که منجر به ایجاد دانش عمیق و مهارتهای تصمیم گیری شود ،دچار چالش بوده اند. روش های آموزش الکترونیکی اگرچه نمی تواند جانشین کاملی برای معلم باشد، ولی با استفاده از روش های یادگیری الکترونیکی به صورت ترکیب با روش های معمول، فرآیند یاددهی – یادگیری در آموزش پرستاری را تسهیل می کند و پاسخگوی تغییر سریع و مداوم قافله علم و دانش و نیازهای دانشجویان خواهد بود 8)(. جهت نوآوری در آموزش پرستاری، اساتید به طور مداوم به دنبال راه هایی هستند که آموزش را مؤثرتر و راحت تر می سازد) 9(. در آمریکا، آموزش به کمک رایانه به طور وسیع در آموزش پرستاری استفاده می شود) 11،10(. در بسیاری از کشورها مطالعات انجام شده در زمینه سودمندی آموزش به کمک رایانه در مقایسه با سایر شیوه های رایج آموزشی، نتایج مثبت و امیدوارکننده ای را در پرستاری نشان داده اند) 12،13(. در آموزش مباحث مربوط به دروس پرستاری در سایر کشورها، گرایش رو به رشدی در جایگزینی تدریس سنتی به دروس الکترونیکی و بالاخص آموزش الکترونیکی ترکیبی صورت گرفته است تا نیازهای دانشجویان را در ارتباط با سهولت دسترسی به اطلاعات و سایر قابلیت های فن آوری برآورده نماید) 61،51،41(. لذا هدف این مطالعه مروری بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی در آموزش پرستاری می باشد.
روش مطالعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این مطالعه، مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش الکترونیکی در پرستاری می باشد. کلیه مقالات فارسی زبان چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی داخل کشور و مقالات انگلیسی زبان داخل و خارج کشور با محدودیت زمانی از سال 1995 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینکه در سال
1995 مراکز علمی ـ آموزشی آمریکا با ایجاد تغییراتی در سیستم الکترونیکی و تقویت آن، به گسترش شیوه آموزش الکترونیکی در سراسر دنیا اقدام نمودند و آموزش مجازی از سال 1995 رسماً شروع شد این محدودیت زمانی انتخاب گردید. جستجو از طریق پایگاههای تخصصی Science Direct، Pub Med، SID انجام شد .کلید واژه های مورد بررسی شامل، یادگیری، آموزش الکترونیکی و پرستاری برای مطالعات داخلی و کلمات کلیدی Electronic
Elearning, learning, and nursing برای مطالعات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان بود. معیارهای ورود مقالات شامل: 1- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی 2- پژوهش های مرتبط با آموزش الکترونیکی در پرستاری 3- انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی 4- تمام متن بودن مقالات بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم دسترسی به متن کامل مقالات بود. در مجموع 232 مقاله در رابطه با موضوع به دست آمد پس از حذف مقالاتی که معیارهای ورود به مطالعه را نداشتند تعداد 20 مقاله
با توجه به موضوع مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مقالاتی که به صورت ترکیبی هم پرستاران و هم سایر گروه های پزشکی را مورد بررسی قرار داده بودند به دلیل عدم امکان جداسازی نتایج مربوط به پرستاران از مطالعه خارج شدند .
یافته ها


دیدگاهتان را بنویسید