نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 26-39چکیده
مقدمه: پرستاری همواره حرفه ای متکی بر عمل شناخته می شود و آموزش بالینی رکن اصلی پرستاری محسوب می گردد .
مطالعه متاسنتز حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر آموزش بالینی در پرستاری در طی سالهای 1382-1392 صورت گرفته است.
روش: در مطالعه متاسنتز حاضر با استفاده از روش متاسنتز کیفی نوبلیت و هار) 1988(، مطالعات کیفی انجام شده پیرامون عوامل مرتبط با آموزش بالینی در پرستاری در ایران و دارای شرایط ورود به مطالعه دربانکهای اطلاعاتی SID، Magiran، Iranmedex طی سالهای 1382-1392جمع آوری و مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت برای جستجو در بانکهای اطلاعاتی مذکور از عبارات”آموزش بالینی”، “آموزش در عرصه” و “آموزش عملی” استفاده گردید. هر یک از مطالعات انتخاب شده، با دقت و با تمرکز بر جزئیات، بررسی شده و مفاهیم کلیدی استخراج شده از هر مطالعه با مفاهیم کلیدی سایر مطالعات جهت تفسیر نهایی پدیده آموزش بالینی مورد مقایسه قرار گرفت.
-100489-2130987

یافته ها: بر اساس جستجوی اولیه صورت گرفته در پایگاههای اطلاعاتی مذکور، تعداد 18 مطالعه کیفی در ارتباط با آموزش بالینی پرستاری و عوامل مرتبط با آن یافت شدکه از این تعداد ،7 مطالعه دقیقاً در ارتباط با موضوع پژوهش بود. مشارکت کنندگان در 6 مقاله، دانشجویان پرستاری و در 1 مقاله اعضاء هیأت علمی مدرس پرستاری و مسئولین امور بالینی بودند. مطالعات انتخاب شده 7 شهر: تهران، رشت، اصفهان، خراسان شمالی، زنجان، زاهدان و ارومیه را پوشش می دادند و شیوه تجزیه و تحلیل در هفت مطالعه، روش تحلیل محتوی )Content analysis( ذکر شده بود. در نهایت تفسیر نهایی از پدیده آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن در قالب دو درونمایه: عوامل تسهیل )تقویت( کننده و عوامل تهدید کننده، در 4 بعد: دانشجو، مربی، محیط و برنامه آموزشی ارائه گردید .
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر در زمینه عوامل مؤثر بر آموزش بالینی می تواند توسط مربیان و مسئولینبرنامه ریزی در آموزش بالینی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و جهت هدایت مطالعات بعدی در زمینه آموزش بالینی سودمند باشد.
کلید واژه ها: آموزش بالینی، پرستاری، متاسنتز کیفی.
تاریخ دریافت: 2/9/1393 تاریخ پذیرش: 15/9/1394
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پرستاری دانشی است که همزمان با علم، به عمل نیز وابسته است. به گونه ای که در بسیاری از مطالعات به عنوان حرفه ای عمل محور شناخته میشود. از آنجا که میدان آزمایش علم و هنر پرستاری در حیطه بالین می باشد، لذا دانشجوی پرستاری علاوه بر تعلیم دانش به کسب مهارت نیز نیاز دارد) 1(. آموزش بالینی بی شک مهمترین و اساسی ترین بخش از برنامه آموزش پرستاری می باشد) 3-2(. نزدیک به نیمی از آموزش پرستاری در دوره کارشناسی می باشد و به همین جهت به آموزش بالینی به عنوان قلب آموزش پرستاری اطلاق می شود) 4(.
ارزش آموزش بالینی برای همگان پذیرفته شده است و تمام صاحب نظران حیطه آموزش پرستاری عقیده دارند توسعه آموزش علمی و حرفه ای پرستاری بدون بهبود آموزش بالینی غیر ممکن است) 5(. مطالعات مختلف هر یک به نوعی به یکی از عوامل موثر بر آموزش بالینی در رشته پرستاری پرداخته اند) 7-6(. برخی مطالعات عدم انگیزه و علاقه دانشجویان را چالش اساسی پیش روی آموزش بالینی پرستاری دانسته اند) 9-8(. برخی مطالعات نیز به نقش موثر مربی ها در اثربخشی آموزش بالینی اشاره دارند و آن را عاملی مهم در ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان و در نهایت ارتقاء سطح آموزش بالینی تلقی می نمایند) 01-31(. محدودیت های فیزیکی مانند محیط آموزش بالینی نیز در برخی از مطالعات به عنوان عوامل مهم و موثر بر آموزش بالینی پرستاری شناخته می شوند) 14(. علاوه بر مسائل یاد شده، در کشور ما همچنین آموزش های تئوری و عدم تطابق آن با بالین، نیز به عنوان یکی دیگر از چالش های آموزش بالینی پرستاری عنوان می شود) 51(.
به هر روی، عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش بالینی بسیار متعدد هستند و در کنار یکدیگر به صورت اجزای در هم پیچیده می باشند و نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها با پیچیدگی های فراوانی روبرو می باشند) 18-16(. آنچه مهم است این است که در بسیاری از دانشکده های پرستاری ارزیابی وضعیت آموزش بالینی،ستون اصلی برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود) 91(. به طور کلی مطالعات زیادی درباره آموزش بالینی در دنیا انجام شده است، اما درکشور ایران مطالعات کافی صورت نپذیرفته است و به رغم تلاش هایی صورت گرفته جهت وضوح بیشتر مسئله آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن، ولی تا حال حاضر آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن پیچیده ومبهم باقیمانده است. آنچه مسلم است بسیاری از نقایص امر آموزش بالینی به صورت کمی قابل ارزیابی نبوده و ظرافت های این مسئله باید در ارزیابی های کیفی عیان شود بدین جهت که هیچ گاه صرفا با پرسشنامه ها نمی توان همه نقاط مثبت و منفی نهفته آموزش بالینی پرستاری در دریافت و انجام یک مطالعه متاسنتز از پژوهش های کیفی در این حیطهمی تواند تا حد زیادی پژوهشگران امر آموزش پرستاری را یاری نماید چرا که شناخت چالش های پیش رو در این حیطه نیازمند تحلیل تجارب و احساسات و درک دانشجویان و مربیان بوده و دراین زمینه مطالعات کیفی هستند که میتوانند موثر واقع شوند 20)( به همین جهت مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل مرتبط با آموزش بالینی پرستاری از طریق مرور نظام مند مطالعات کیفی انجام شده در ایران در طی سالهای 1382-1392 صورت گرفته است.
روش مطالعه

در مطالعه متاسنتز حاضر که به صورت سیستماتیک صورت پذیرفت، روش متاسنتز کیفی نوبلیت و هار) 21) (1988( طی چند مرحله استفاده گردید. در مرحله اول عنوان تحقیق یعنی عوامل مرتبط با آموزش بالینی در پرستاری، که در حیطه کار نویسندگان مقاله حاضر می باشد، مد نظر قرار گرفت. در مرحله دوم مطالعات دارای شرایط ورود به متاسنتز وارد مطالعه گردیدند. بدین منظور مطالعات کیفی انجام شده پیرامون عوامل مرتبط با آموزش بالینی در پرستاری در ایران در بانکهای اطلاعاتی ،SID، Magiran Iranmedex طی سالهای 1382-1392 جمع آوری و مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت برای جستجو در بانک های اطلاعاتی مذکور ازعبارت “آموزش بالینی” استفاده گردید. در این مرحله ،معیارهای ورود مطالعات عبارت بودند از: انتخاب مطالعاتی که دقیقاً مفهوم آموزش بالینی یا عوامل مرتبط با آنرا مورد بررسی قرارمی دادند، واژه آموزش بالینی در عنوان مقالات ذکر شده بود، به زبان فارسی منتشر شده بودند و در داخل کشور ایران انجام شده باشند، برای بررسی انتخاب شدند. در صورتی که مطالعات شرایط ذکر شده را دارا نبودند، از مطالعه حاضر حذف گردیدند.
در مرحله سوم، هر یک از مطالعات انتخاب شده، با دقت و با تمرکز بر جزئیات، خوانده شدند تا مفاهیم کلیدی و تم های آنها مشخص گردند. در مرحله چهارم، مفاهیم کلیدی استخراج شده و در کنار یکدیگر قرار داده شدند و ارتباط بین آنها مورد توجه و بررسی قرار گرقت. در مرحله پنجم، مفاهیم کلیدی استخراج شده از هر مطالعه با مفاهیم کلیدی سایر مطالعات مقایسه شد و در نهایت در مرحله ششم، نتیجه نهایی متاسنتز یا به عبارت دیگر
تفسیر نهایی از پدیده آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن در قالب دو درونمایه در 4 بعد مختلف ارائه گردید .
یافته ها


دیدگاهتان را بنویسید