این متغ یرها عبارت بودند از: تعداد هر گونـه درختـی، تعـداددرختان با ارتفاع ۲۰-۱۰ متر (به وسیله ارتفـاع سـنج) (۹)، شـیب، جهت، ارتفاع (با استفاده ازGPS ). شدت نور(توسط لاکسی متـر )،
۴۳
رطوبت نسب ی، دما، تعداد درختان با قطر برابر سینه بیشترو کمتراز ۲۰ سانت ی متر (باdbh متر)(۱۵)، تعداد درختـان مـرده سـرپا،تعداد درختان مرده افتاده (۱۹)، درصـد تـاج پوشـش درختـی، درصد پوشش بوتهای بلند، درصـد پوشـش بوتـهای کوتـاه (بـااستفاده از روش کوچلر که بـر اسـاس ایـ ن روش درصـد تـاجپوشش به ۴ دسته تقسیم م ی شـود: ۲۵-۰%، ۵۰-۲۵%، ۷۵-۵۰% و ۷۵%>) (۱۵)، درصد پوشش سـنگی و صـخرهای(بـا الگـوی تخمین درصد پرودون و لبرتون Prodon and Leberton)( ۲۷ ) عمق لاشبرگ (با خط کش)، درصد پوشش علفی، درصد کنـدهو شاخه افتاده کف جنگل (بـا نمونـهبـرداری تـصادفی سـاده وپلاتهای نمونه گیری ۱*۱ در داخل پلات دا یـره ای)، مـساحتپایهای درختان (با داشتن قطر برابر سینه وجای گذاری در رابطـه
d2
2746248111854

405384721454

4g که در آن d قطر برابر سینه پا یـه هـای درختـی وπ برابر ۱۴/۳ است ) وحجم چوب (از طر یق ضرب مـساحت پا یـ ه درخت در ارتفاع و جای گذاری در رابطه V  d24 h 0 9/ که در آنd قطر برابر سینه وh ارتفاع درخت اسـت) بـه دسـتآمد(۲).

تجریه و تحلیل داده ها
پیش از تجزیه و تحلیل دادهها، نرمال بودن داده ها با اسـتفاده ازآزمـون کولمـوگروف_ اسـمیرنوف (Kolmogrov_ Smirnov) مورد آزمون قرار گرفته و تأییـ د شـد. بـرای بـه دسـت آوردن الگوی ترکیب گونه ای جامعه پرندگان از دو آنالیز آنوسـیم وسیمپر(Anosim & Simper) استفاده شد. بااسـتفاده از آنـالیز آنوسـیم میـزان تـشابه ترکیـب گونـه ای تیمارهـا در فـصول مختلف به صورت جفتی (دوتایی) مقایسه شـد. همـین طـور آنالیز سیمپر م یانگین فراوان ی هر یک از گونـه هـای پرنـدگانجنگلی در هر تیمار و هر فصل را در الگوی ترک یب گونـهای مشخص کرد. معنیدار بودن تشابه در سـطح50.0 ≤P در نظـر گرفتـه شـد. هـ مچنـین بـا اسـتفاده از آنـالیز تطبیقـی متعـارفی Cononical Correspondence Analysis) CCA) رابط ه ب ین ۴۴
فراوانی گونهای پرندگان با متغیرهای مح یط ز یستی بررس ی شد . قبل از تصمیم گ یری در مورد استفاده از روش رج بندی خطـی (Linear Ordination) یــــا تــــک نمــــا یی (Unimodal)، تجزیه و تحلیل متعارف قوس گیری شـده (Detrended )(DCCACononical Correspondence Analysis) انجـام پـذیرفت. بـاتوجه به ماهیت دادههای موجود و تعداد زیاد صفرهای موجـوددر ماتریس، از آنالیز CCA برای تجزیه و تحلیل دادهها اسـتفادهشد (۹ و ۳۰). معنی دار بودنCCA بـا اسـتفاده از آزمـونهـایجایگشتی مونت کارلو بـا ۴۹۹ جایگـشت مـورد ارزیـابی قـرارگرفت. تمام آزمـونهـای آمـاری بـا اسـتفاده از نـرمافـزار هـای Canoco ،Minitab و CAP4انجام پذیرفت.

نتایج
ترکی ب گونه ای پرندگان
در طول بررسی کلیه نقاط نمونـهبـرداری ، گونـههـا بـر اسـاسمشاهدات نو یسنده در زمان جستجو برای غـذا در چهـار رسـتهتغذیه ای تقسیم بندی شدند. رسته های عمـدتﹰا حـشره خـوار کـهشـــامل رســـته شـــکارگر از شـــاخ و بـــرگ درختـــان یـــا خوشــه چــین هــا(Foliage Gleaners)، رســته مگــس گیرهــا (Fly Catchers) ورســته شــکارگر از ز یــر پوســته درخــت
(Bark Foragers) بودند. رسته چهارم شامل گونـه هـای عمـدتﹰا دانهخوار که معمو ﹰلا با جست و خیز بر روی زم ین به دنبال غـذابودند (Ground Foragers)(۲۴)(پیوست ۱). همین طـور، میـ زان همبستگی هر یک از گونهها با متغیرهای مح یط ز یستی مشخصشد. در طول دوره نمونهبرداری تعداد ۱۸۱۴ مشاهده مربوط بـه۲۶ گونه پرنده در۳ فصل ثبت شد (پیوست ۱). بر اساس نتـایج بهدست آمده از آنالیز آنوس یم (جدول ۱)، تیمار برداشت نـواری در تمام فصول ازنظر ترکی ب گونهای با تیمارها ی دیگـر تفـاوتمعنیداری داشت . در فصل تابستان و بهار تیمارهای حفـره ای وتک گزینی تفاوت معنـیداری بـا منـاطق شـاهد نـشان ندادنـد. همچنین در فصل زمـستان، تی مارهـای تـک گزی نـی و حفـره ای ترکیب گونهای مشابه ی را نشان دادنـد. نتـایج حاصـل از آنـالیز درصد تشابه سیمپردر جدول ۲ و نمـودار ۱ آورده شـده اسـت. جدول ۲ م یانگین فراوان ی هر یـک از گونـههـا را در تیمارهـا ی مورد نظر مشخص کرده است. در نمودار ۱ درصد سهم هر رسته تغذیه ای در هر تیمار و در مجموع فصول نشان داده شده است.
بر اساس جدول ۱ گونههایی که در رسته جستجوگر بر شـاخ وبرگ درختان قرار گرفتنـد جـزو گونـههـای فـراوان در منطقـهشناخته شدند و با فراوانی نسبتا زیاد در تمامی تیمارها و فصولمــشاهده شــدند . امــا بیــشترین فراوانــی را در هرســه فــصلنمونــه بــرداری در تیمــار برداشــت حفــره ای داشــتند. رســته مگس گیرها در تیمار نوار ی در تمام فـصول بـا فراوانـی بـسیار کمتری نسبت به سه تیمـار دیگـر مـشاهده شـدند. ایـ ن رسـتهبیــشترین فراوانــی را در منطقــه بکــر و بعــد از آن در تیمــار تک گزینی داشتند . رسته جـستجوگر از زیـ ر پوسـته درختـان درفصول تابستان و بهار بیشترین فراوانـی را در منـاطق بکـر و در
جدول۱. جدول آنالیز زوجی ANOSIM برای مقایسه میزان تشابه الگوی ترکیب گونه ای پرندگان در تیمارهای برداشت درسه فصل تابستان۱۳۸۹a، زمستان۱۳۸۹ bو بهار۱۳۹۰c در جنگل شصت کلاته گرگان
P_R(c) P_R(b) P_R(a) گروه دوم گروه اول
۰/۰۶۵ _۰/۰۶ ۰/۳۴۵_ ۰/۰۰ ۰/۷۰۸ _ -۰/۰۲ برداشت تکگزینی برداشت حفرهای
۰/۰۰۱ _۰/۱۶ ۰/۰۰۱ _ ۰/۳۱ ۰/۰۰۱ _ ۰/۲۹ برداشت نواری برداشت حفرهای
۰/۱۱۱ _۰/۰۴ ۰/۰۰۱ _۰/۱۵ ۰/۰۰۴ _ ۰/۰۵ بکر برداشت حفرهای
۰/۰۰۱ _۰/۱۷ ۰/۰۰۱ _۰/۱۶ ۰/۰۰۱ _ ۰/۲۷ برداشت نواری برداشت تکگزینی
۰/۱۴۹_۰/۰۳ ۰/۰۰۷ _۰/۱۰ ۰/۰۵ _ ۰/۱۲ بکر برداشت تکگزینی
۰/۰۰۱ _۰/۲۴ ۰/۰۰۱ _۰/۲۹ ۰/۰۰۱ _ ۰/۴۹ بکر برداشت نواری

نمودار۱. نمودار درصد سهم رسته های پرندگان با استراتژی های مختلف جستجوی غذا در تیمارهای مختلف برداشت در مجموع سه فصل تابستان و زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان

زمستان در تیمارتک گز ینی داشتند . همچنین رسته جستجوگر اززمین در هر سه فصل فراوانی بیشتری در تیمار نوار ی و بعـد ازآن در تیمار تک گرینی داشتند.

رسته بندی پرندگان بر اساس متغیرها ی محیط زیستی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تطبیقی متعـارف نـشان داد کـهرابطه ای قو ی م یان متغ یرهای مح یط ز یستی و فراوانی گونه هـای پرنده در تمام فـصول سـال وجـود دارد (جـدول ۳). در فـصلتابستان دو محور اولیه ۲/۳۶ درصد تغییرات دادههای مربوط بـهگونهها را که م یتوانست توسط متغیرهای محیطزیستی توضـیح داده شود نشان داد. همچنین همبستگی بین گونـههـا و عوامـلمحیطی در محور اول و دوم به ترتیب ۶۷ و ۶۴ درصد بـود کـهگویای قدرت توضیحی بالا ی متغیرهای محیط زیستی در رابطهبا ترک یب گونهای پرنـدگان بـود.همـین طـور در فـصل زمـستان
۴۵
جدول ۲. آنالیز درصد تشابه SIMPER برای تعیین میانگین فراوانی هر رسته تغذیه ای در ترکیب گونه ای پرندگان درتیمارهای متفاوت برداشت و فصول تابستان و زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان

ب بکر
ز ت تک گزینی ت ز ب
ب حفره ای
ز ت نواری
ز ب ت
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ جست جوگر بر روی شاخ و برگ سینه سرخ
_ _ + _ _ + _ _ + _ _ + الیکایی
_ _ _ _ + _ _ + _ _ + _ چرخ ریسک دم دراز
_ + _ _ _ _ _ _ _ _ + _ چرخ ریسک سرابی
_ + + + + + _ + + + _ _ چرخ ریسک پس سرسفید
+ + _ + + + + + + + + + توکای سیاه
_ _ + _ _ _ + _ + _ _ _ توکای بزرگ
_ _ _ + _ _ + _ _ _ _ _ توکای گلوسیاه
_ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ توکای باغی
۱۹ ۶۷ ۲۰ ۲۴ ۶۲ ۲۴ ۲۷ ۶۹ ۲۶ ۱۸ ۳۹ ۱۳ کل گونه ها
+
_
+
+
_
+
_
_
+
_
_
_ جست جوگر در پرواز( مگس گیر)مگس گیر راه راه
+ _ + + _ + + _ + _ _ _ مگس گیر سینه سرخ
+ _ + + _ + _ _ _ _ _ _ سسک دم پهن
+ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ سسک چیف چاف
۱۰ ۰ ۶ ۹ ۰ ۶ ۵ ۰ ۷ ۱ ۰ ۱ کل گونه ها
+ +
+
_
+
+
_
_
_
_
_
_ جست جوگر از زیر پوسته درختاندارکوب سیاه
+ + + + + + + + + + + _ دارکوب خالدار بزرگ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ دارکوب خالدار کوچک
_ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ دارکوب باغی
_ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ دارکوب سبز
+ + + + + _ _ + _ _ _ _ کمرکولی معمولی
۲۹ ۲۳ ۱۸ ۱۷ ۲۸ ۱۲ ۱۱ ۲۱ ۹ ۶ ۵ ۱ کل گونه ها

_
_
_
_
_
_
_
_
_
+
_
+ جست جوگر از سطح زمین قرقاول
+ _ + + _ + + _ + + + + سهره جنگلی
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ سهره سر سیاه
_ + + _ + _ _ + _ _ + _ کبوترجنگلی
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + زاغی
_ _ _ _ + _ _ + _ _ _ + غراب
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + جیجاق
۲۵ ۴ ۶ ۳۳ ۶ ۴ ۳۴ ۷ ۸ ۴۴ ۳۰ ۱۷ کل گونه ها

” + ” گونه های معمول در منطقه, گونه های با فراوان ی بیشتر از ۳ در هر تیمار
” _” گونه های غیرمعمول با فراوانی کمتر از ۳ در هر تیمار
(ت) فصل تابستان، (ز) فصل زمستان و (ب) فصل بهار

۴۶
بهار زمستان تابستان
۰/۱۵۵ ۰/۲۰۱ ۰/۲۳۴ محور اول
۰/۰۸۵ ۰/۱۳۰ ۰/۱۲۸ محور دوم مقادیر ویژه
۰/۰۷۶ ۰/۰۹۶ ۰/۱۱۵ محور سوم
۰/۷۸۵ ۰/۸۴۲ ۰/۶۶۸ محور اول
۰/۶۱۱ ۰/۶۴۸ ۰/۶۳۵ محور دوم همبستگی بین گونه های پرنده و متغیرها ی محیط زیستی
۰/۶۲۰ ۰/۶۱۰ ۰/۶۳۹ محور سوم
۵/۵ ۷/۰ ۴/۲ محور اول
۸/۵ ۱۱/۴ ۶/۵ محور دوم درصد واریانس تجمعی گونه ها
۱۱/۲ ۱۴/۸ ۸/۶ محور سوم
۱/۶۱ ۲/۲۲۷ ۱/۷۰۲ مقدار F آزمون مونت کارلو
۰/۰۳۸ ۰/۰۰۶ ۰/۰۲ مقدار P آزمون مونت کارلو
جدول ۳. جدول CCA برای گونه های پرندگان در سه فصل تابستان و زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان

525781255273

شکل ۲. نمودار رستهبندی دو محور اولیه تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارف برای گونههای پرندگان جنگلی با متغیرهای محیطزیستی برای فصل تابستان ۱۳۸۹ در جنگل شصت کلاته گرگان

محورهای اول و دوم در مجموع ۱/۳۳ د رصد تغ ییرات داده های مربوط به گونهها را نشان دادند. همبستگی گونه با محیط نیز دردو محور اول به ترتیب ۸۴ و ۶۵ درصد بود. در فصل بهـار نیـ ز دو محور اولیه ۲۴ درصد تغییرات دادههای مربوط به گونهها رانشان دادند . همین طور ۵/۷۸ و ۱/۶۱ همبستگی بـ ین گونـه هـا و متغیرهای مح یط ز یستی در این دو محور مبین قدرت توضـ یحی بالای متغ یرهای محـیط ز یـستی در رابطـه بـا ترکیـ ب گونـهای پرندگان بود . با توجه به شکل ها ی ۲، ۳ و ۴ در هر سـه فـصل
۴۷

شکل ۳. نمودار رستهبندی دو محور اولیه تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارف برای گونههای پرندگان جنگلی با متغیرهای محیطزیستی برای فصل زمستان ۱۳۸۹ در جنگل شصت کلاته گرگان

شکل ۴. نمودار رستهبندی دو محور اولیه تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارف برای گونههای پرندگان جنگلی با متغیرهای محیطزیستی برای فصل بهار۱۳۹۰ در جنگل شصت کلاته گرگان
۴۸
گونههای موجود در رسته جستجوگر از زمین و عمدتﹰا دانه خوار مانند قرقاول ، سهره جنگلی، قمر ی، غراب وجیجـاق بـا محـوراول نمودارCCA و متغی رهـای محـیط ز یـستی شـامل پوشـشسنگی و صخره ای، درصد اشکوب میانی، پوشش بوته ای کوتاهو بلند و تعداد درختان ۲۰-۱۰ متر همبستگی مثبت نشان دادند.
این متغ یرها شاخص تیمار برداشت نواری بود . سه رسـته دیگـردر تمام فصول با محور دوم نمودار CCA همبستگی مثبت نشان دادند. متغیرهای مح یط ز یـستی کـه دارای ب یـشترین همبـستگی مثبت با این محور بود شامل درختان با ارتفاع بـیش از ۲۰ متـر ، درختان با قطر برابر سینه ب یش از ۲۰ متر ، درصد پوشـش علفـی، کنده و شاخه، درصد اشکوب بالایی، مساحت پا یهای درختـان، حجم چوب ، تعداد خشکه دار، تعداد درختان مرده افتاده و تعداددرختان راش بود. این متغیرها در درجه اول شاخص مناطق بکرو با درصد کمتر در تیمار تک گزینی و حفره ای دیده شد.

بحث و نتیجه گیری
هدف اصل ی در این مطالعه تعیین اثرات برداشـت از جنگـل بـرساختار جامعه پرندگان جنگلی و نیـ ز تع یـی ن م یـزان همبـستگی پرنـدگان بـا متغیارهـ ی محـیط زیـستی در تیامارهـ ی متفـاوت برداشت بود . طبق نتا یج حاصل ازاین مطالعه (جدول ۲)، مناطقبا برداشت نواری، بیشترین تغ ییر را در متغیرهای ز یستگاهی بعد از برداشت چوب داشتهاند. بر ا ین اساس، ایـ ن منـاطق معمـولاگونههایی را که نسبت به تعدیل و تغییرات ز یستگاهی حـساسنیستند را در درون خود نگه می دارند( ۱۶ و ۱۸). در مناطق بابرداشت حفرهای پس ازبرداشت، تعداد زیادی حفـره مـصنوعی (GAP) در منطقه ایجاد م ی شود که باعث ورود نـور بـه کـفجنگل و افزایش تـراکم پوشـش بوتـهای و علفـی در حفـرههـامی گردد(۲۸). در مناطق تحت برداشت تـکگزی نـی ن یـز تعـدادزیادی حفره در اندازههای کوچک ، ا یجاد م یشـود . وجـود ایـ ن حفرههای کوچک در میان پوشش گیاهی انبوه، اجازه ورود نـوربه لا یههای زیرین جنگل را م یدهد که این امـر باعـث افـزایش رشد پوشش گیاهان تحتانی خصوصا پوشـش بوتـهای کوتـاه وبلند در منطقه میشود (۱۴ و ۱۶). ایـ ن منـاطق از نظـر ظـاهری شباهت ز یادی با مناطق بکر دارند. تیمار شاهد شامل مناطق بکرو دست نخورده جنگلی بود که درطبقه ارتفاعی نـسبتﹰا بـالاتری نسبت به سه تیمار د یگر قرار داشت و در اکثر نقاط دارای تیـ پ جنگلی با گونه غالب درختان راش بـود. منـاطق جنگلـی بکـر،اغلب جنگل های بالغ و قدیمی هستند که دارای م یانگین حجـمچوب بالا، میانگین مساحت پایهای درختان بـالا، تـاج پوشـشمتراکم، اشکوب بـالایی غنـی، اشـکوب پـایینی فق یـر، پوشـشبوته ای بس یار کم تراکم و دارای تعداد زیادی درخ ت خـشکهدار (درختان مرده افتـاده و سـرپا) هـستند (۱۹). بـر اسـاس نتـایج حاصله فراوان ی اکثر پرندگان در مناطق برداشت نواری نسبت به۳ منطقه دیگر بهشدت کاهش یافتـه بـود (جـدول ۳ ). بـر ایـ ن اساس گونه هایی که بیشتر وابـسته بـه اشـکوب هـای م یـانی وتحتانی جنگل ی و پوشش بوتهای هستند، در این مناطق می توانند فراوانی خود را حفـظ کننـد نمـودار ۱، (۲۵). اکثـر گونـه هـای موج ود در رس ته ج ستجوگر از س طح زم ین دارای فراوان ی بیشتری در این تیمار نسبت به سـه منطقـه دیگـر بودنـد ماننـدقرقاول، غراب ، ج یجاق و قمری درا ین م یان گونه قرقاول به طور انحصاری در مناطق با تیمار نوار ی مشاهده شد (شکل های ۲، ۳ و ۴). پورته و همکاران (۲۶) عنوان کردند که قرقاولها معمـولامناطق بوته ای و کمدرخت را به عنوان ز یستگاه انتخاب م یکننـد .
منصوری (۸) نیز بیان کرد قرقاول معمولا بوتهزارهای تمشک رابه عنوان ز یستگاه ترج یح داده و در زیـ ر بوتـههـا آشـیانه سـازی می کند. رسته جستجوگر از شاخ و برگ بر اساس نتایج حاصـلاز نمودار ۱ در هـر ۴ منطقـه دارا ی فراوانـ ی نـسبتﹰا بـالا و اکثـرگونههای ایـ ن رسـته از جملـه انـواع چـرخ ریـ سک هـا جـزوگونههای فـراوان در منطقـه بودنـد کـه ایـ ن امـر نـشان دهنـدهغیر تخصصی بودن این گونهها در استفاده از زیـ ستگاه و قـدرتانعطافپذیری آنها نسبت به تغ ییر شرایط زیستگاهی است (۲۱). فراوانی ا ین گونهها در تیمار حفرهای کم ی بیشتر از بقیه تیمارها بود که این امر م ی تواند به دلیل تـراکم بـالاتر پوشـش بوتـه ای و درختچه ای، پوشش گیاهی کف زمین و شدت نور باشد. حضور
۴۹
موثر این متغ یرها در تیمار حفرهای عامل مهمی در تسهیل تول ید مثل حشرات است (۹) و تراکم بیشتر ایـ ن گـروه تغذیـ ه ای دراین مناطق ، م ی تواند به دلیل وفـور منـابع غـذایی(حـشرات ) در فضاهای باز مناطق حفرهای با شد. رسـته مگـس گیرهـا در تمـامتیمارها، فراوان ی پا یینی داشتند . این گونهها در جنگلهای سـایه دار به سربرده وابسته بـه درختـان و بوتـه هـای بلنـد هـستند وبه ندرت رو ی زمـین د یـ ده م یـشوند(۸). گونـه هـای ایـ ن رسـتهوابستگی چندان ی به خشکه دارها و درختان تنومنـد ندارنـد(۹). از این رو فراوانی آنها در مناطق بکر تفاوت چندانی با تیمارهای حفرهای و تک گزینی نداشت . اما در تیمار نوار ی ایـ ن گونـههـا تقریبﹰا حذف شـده بودنـد (نمـودار ۱). رسـته جـست جـوگر ازپوسته درختان شامل گونههای حفره زی اول یه (انواع دارکوب ها) و حفره زی ثانو یه (کمرکولی ها و دارخزک) با فراوان ی ز یـ اد درمناطق بکر و بعـداز آن در تیمـار تـک گزی نـی مـشاهده شـدند.
گونه های دارکوب در اکوسیستمهای جنگل ی معمـولا بـه عنـوانگونههای شـاخص و آسـیب پـذیر مطـرح هـستند و بـه عنـوانشاخصی از شرایط ز یستی در جنگل نیـ ز محـسوب مـیشـوند ، چون برا ی انتخاب زیستگاه وابسته به درختان خشکه دار هستندو درختان خشکه دار نیز شاخص منـاطق بکـر و دسـت نخـوردهجنگلی اند (۱۷). علاوه بر این، دارکـوبهـا شـاخص خـوبی ازتنوع کل جامعه پرندگان جنگلی هستند و مشخص شـده اسـتکه غنا ی گونه ای دارکوب ها همبستگی مثبت ی با فراوانی و تنـوعکل جامعه پرندگان جنگلـی در مقیـ اس محلـی و مق یـاس هـای بزرگتر دارد (۳۲). بر اسـاس مطالعـات کری مـی (۶) دارکـوبسیاه به عنوان گونه ای تخصص ی، تنهـا جنگـل هـای بکـر را بـهعنوان ز یستگاه انتخاب میکنـد . تمـام دارکـوبسـانان بـه طـور
منابع مورد استفاده
انحــصاری وابــسته بــه درختــان خــشکهدار هــستند، چــونخشکه دارهـا منبـع تغذ یـهای بـسیار مطلـوبی بـرای گونـه هـای دارکوب محسوب میشوند. انتظار م یرود کـه مهـم تـرین دل یـ ل حضور ب یشتر دارکوبها در تیمار شاهد نیز تراکم بیشتر درختانخشکهدار است که به دلیل عدم بهرهبرداری در ایـ ن ت یمـار، بـهصورت دستنخورده باق ی ماندهاند.
شیوه برداشتهای سنتی، ا غلب باعث سادهسازی سـاختار وترکیب ز یستگاه در درون جایگاههای مد یریتی م یشود. برداشت نواری که از شیوههای برداشت سنتی محسوب میشود، اگرچـهبا تغ ییر شرا یط ز یـستگاهی و افـزایش پوشـش بوتـهای، باعـثافزایش موقت ی تعدادی از گونههای وابسته به حاشیه و وابسته بهفضاهای باز با پوشش بوتهای میشود، از طرف دیگر، نیاز هـای اساسی برا ی بسیاری از گونههای حساس و آس یبپذیر نسبت به تغییرات ز یـستگاهی را از بـین مـیبـرد (۱۵). وجـود درختـانخشکهدار نه تنها برای بسیاری از پرندگان جزء شـرایط اساسـ ی در انتخاب زیستگاه محسوب میشود، برا ی تجد ید نسل دوبارهجنگل ن یز دارا ی اهم یت فراوان است. درصد بس یاری از پرندگانجنگلی بهمنظورلانهگزینی، پناهگرفتن و غذایابی نیازمند درختـانخشکهدار هستند . به ا ین دل یل در برنامههای مـدیریت برداشـت،حفظ تعداد معی نـی خـشکهدار در واحـد سـطح ز یـستگاه هـای جنگلی، ضروری بهنظر میرسد که تعداد آن در هکتار با توجـهبه تیپ زیستگاه جنگل ی و ساختار آن تعیین مـیگـردد( ۳). در این مطالعه، تیمار تکگزینی و بعد از آن تیمار حفرهای تا حـدودزیادی با اهداف محیط زیستی در جهت حفظ بخشی از درختانخشکهدار در منطقـه بـرای حفاظـت از گونـه هـای حفـرهزی ومتعاقبﹰا گونههای دیگر پرندگان جنگلی هماهنگ بودند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱. .خلیلآبادی، س . ۱۳۸۷. تأثیر پارامتر های ز یستگاهی بر جوامع پرندگان در مقیاس چشم انداز در منطقه شکار ممنـوع کـرکس. پا یـان نامـهکارشناسی ارشد. دانشکده محیط زیست دانشگاه صنعت ی اصفهان.
۲. زبیری، م. ۱۳۸۵. آماربرداری در جنگل (اندازهگیری درخت و جنگل). انتشارات دانشگاه تهران. ۲۴۵ صفحه
۳. قدیری خانا پشتانی، م . ۱۳۸۸. مقایسه تأثیر مناطق جنگلی بهره برداری شده و بهرهبرداری نشده بر تنوع جامعه پرندگان جنگلی در نیم رخ
۵۰
شمالی البرز (مطالعه موردی جنگل آموزش ی پژوهشی خیرود). پایان نامه کارشناس ی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
۴. کتابچه تجدید نظر دوم سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا، ۱۳۸۵.
۵. کتابچه طرح جنگلداری سری دوم جنگل آموزشی دکتر بهرامنیا، ۱۳۸۵.
۶. کریمی، س. ۱۳۹۰. ارزیابی زیستگاه دارکوب سیاه در جنگل آموزش ی پژوهشی شصتکلاته گرگان، ایران. پایـان نامـه کارشناشـی ارشـد، دانشکده محیطزیست، دانشگاه گرگان. ۷. مروی مهاجر، م. ۱۳۸۵. جنگل شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۸۷ صفحه.
۸. منصوری، ج. ۱۳۸۷. راهنمای صحرایی پرندگان ایران. انتشارات فرزانه، تهران، ۵۱۳ صفحه.
۹. وارسته مرادی، ح. ۱۳۹۰. ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان. پژوهشهای محیط زیست
۲۱-۳۴ :۲
.01 Antongiovanni, M. and J. P. Metzger. 2005. Influence of matrix habitats on the occurrence of insectivorous bird species in Amazonian forest fragments. Biological Conservation 122: 441-451.
.11 Atwell, R. C., L. Schulte and B. Palik. 2008. Songbird response to experimental retention harvesting in red pine (Pinus resinosa) forests. Forest Ecology and Management 255: 3621-3631.
.21 Augenfeld, K., F. Scott and D. Snyder. 2008. Breeding bird communities of upland hardwood forest 12 years after shelterwood logging. Forest Ecology and Management 255: 1271-1282.
.31 Bibb, C. J., N. D. Burgess and D. A. Hill. 2000. Bird Census Techniques. Academic Press. London.
.41 Burger, M, M. Hartley., J. Beyea and G. Cox. 2001. Logging impacts on birds in New York: A role for private forest stewardship in bird conservation. Audubon New York 41: 51-63
.51 Diaz, L. 2006. Influences of forest type and forest structure on bird communities in oak and pine woodlands in Spain. Forest Ecology and Management 223: 54-65.
.61 Doyon, F., D. Gagnon and J. Giroux. 2005. Effects of strip and single-tree selection cutting on birds and their habitat in a southwestern Quebec northern hard wood forest. Forest Ecology and Management 209: 101-115.
.71 Drever, M. C. and K. Martin. 2010. Response of woodpeckers to changes in forest health and harvest: Implications for conservation of avian biodiversity. Forest Ecology and Management 259: 958-966.
.81 Falardeau, G., J. Savard and A. Desrochers. 1999. Strip-cutting: nest predation and breeding bird response to strip regrowth. Biology and Conservation of Forest Bird 1: 115-127.
.91 Fernandez, C. and P. Azkona. 2010. Influence of forest structure on the density and distribution of the whitebacked woodpecker Dendrocopos leucotos and black woodpecker Dryocopus martius in Quinto Real (Spanish western Pyrenees). Bird Study 43: 305-313.
.02 Freemark, K. E. and H. G. Merriam. 1986. Importance of area and habitat heterogeneity to bird assemblages in temperate forest fragments. Biological Conservation 36: 115-141.
.12 Holmes, S. B., D. M. Burk., K. A. Elliott., M. D. Cadman and L. Friesen. 2004. Partial cutting of woodlots in an agricultural-dominated landscape: effects on forest bird communities. Canadian Journal Forest Resources 34: 2467-2476.
.22 Hunter, M. L. 1990. Wildlife, forests and forestry: principle of managing forests for biological diversity. Audubon Field Notes 24: 722-726.
.32 Marsden, S. J., M. Whiffin and M. Galetti. 2001. Bird diversity and abundance in forest fragments and Eucalyptus plantations around an Atlantic forest reserve، Brazil. Biodiversity and Conservation 10:
737-751.
.42 Maurer, B., L. McArthur and R. Whitmore. 1891. Effects of logging on guild structure of a forest bird community in West Virginia. American Birds 35(1): 11-13. .52 Morgan, K. and B. Freedman. 1986. Breeding bird communities in a hardwood forest succession in Nova Scotia. Canadian Field-Naturalist 100: 506-519.
.62 Porte, R. F., S. Christensen and P. Schiermacker-Hansen. 2005. Birds of the Middle East. London W1D 3QZ. 460 p.
.72 Prodon, R. and J. Leberton. 1981. Breeding avifuna of a Mediterranean succession، the holm oak and coark oak series in the eastern Pyrenees, 1-Analysis and modeling of structure gradient. Oikos 37: 21-38.
.82 Robinson, W. and S. Robinson. 1991. Effects of selective logging on forest bird populations in a fragmented landscape. Conservation Biology 13: 58-66. .92 Saab, V. 1999. Importance of spatial scale to habitat use by breeding birds in riparian forests: a hierarchical analysis. Ecological Applications 9: 135–151.
۵۱
.03 Ter Braak, C. J. F. and P. Smilauer. 2002. Canoco Refrence Manual and Cano Draw for Windows User`S Guide: Software for Canonical Ordination (version 4.5). Microcomputer Power. Ithaca, NY.
.13 Villard, M. A., F. K. A. Schmiegelow and M. K. Trzcinski. 2007. Short-term response of forest birds to experimental clearcut edges ،The American Ornithologists’ Union. The Auk 124(3): 828-840.
.23 Virkkala, R. 2006. Why study woodpeckers? The significance of woodpeckers in forest ecosystems. Annales Zoologici Fennici 43: 82-85.


دیدگاهتان را بنویسید