۵۷
نمونه خاکها در سایه خشک شده و برای بررسی مشخـصات آنها به آزمایشگاه خاک شناسی انتقال یافت. سپس مجموعـهای از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک برای نمونه خاکهای
برداشت شده، مورد انـدازهگ یـری قرارگرفـت کـه عبارتنـد از:
بافت، درصد آهک، pH، درصد کربن آلـی، درصـد ازت کـل ، فسفر قابل جذب، منیزیم، پتاسیم، کلسیم و هـم چنـین درصـد تخلخل خاک و نسبت C/N. برای اندازه گیـری pH از دسـتگاه pH متر استفاده گرد یـد. بافـت خـاک بـه روش ه یـدرومتری و درصد تخلخل خاک با اندازه گیری وزن مخصوص ظـاهری و وزن مخصوص حقی قـی انـدازه گ یـری گرد یـد (۲۶). قابل یـت هدایت الکتر یکی باعصاره گل اشباع، درصـد کربنـات کلـسیم (۱۷)، درصد کربن آلـی(۲۲)، ظرف یـ ت تبـادل کـاتیونی (۲۲)، کاتیونها ی کلسیم و منیزیم به روش EDTA، کاتیونهای سدیم و پتاسیم به روش فلـیم فتـومتر، نیتـروژن بـه روش کجلـدال،آمونیم و نیترات (۳۱)، فسفر به روش اولسن (۳۰) اندازهگیری گردید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
اطلاعات به دست آمده وارد رایانه شده و با استفاده از نـرم افـزار SPSS18 ابتــــدا نرمــــال بــــودن دادههــــا بــــا آزمــــون Kolmogorov_smirnov کنترل شده و بـرای مقا یـسه م یـانگین پهنای دوایر سالیانه در جهتهای مختلف، از تجزیه وار یـانس وآزمون دانکن به دلیل پیوسته بودن دادهها، استفاده گرد یـد. بـرای تعییـ ن ارتبـاط شـرایط اقلیمـی (بارنـدگی، درجـه حـرارت) و فاکتورهای خاک با پهنای دوایر سالیانه از هـم بـستگی پیرسـون استفاده گردید.

نتایج
تأثیر جهت دامنه بر پهنا ی دوایر سالیانه پس از اندازهگیری پهنای دوایر سالیانه در هـر جهـت ، م یـانگین پهنای دوایر در یک دوره ۱۲ ساله محاسبه گردید کـه نتـایج آن در شکل۲ ارایه شده است.
۵۸
میانگین پهنای دوایر در جهت شرقی با ۳۴/۱ میلی متر ب یـشترین و در جهت شمالی با ۹۵/۰ میلی متر کمترین مقدار را دارا است.
آزمون دانکن نشان داد که بین میانگین پهنای دوا یـر در جهـات مختلف جغراف یـایی در سـطح احتمـال ۵% اخـتلاف معنـیداری وجود دارند.

میــانگین پهنــا ی دوایــر ســالیانه در دوره مــورد بررســی (١٣٩٠-١٣٧٩)
میانگین و اشتباه معیار پهنای دوا یر پا یههای زغالاختـه در دورهمورد بررس ی به تفکیک سال و جهت دامنه مطابق جدول ۱ ارایه شده است . بر اساس تجزیـ ه وار یـ انس و آزمـون دانکـن انجـامگرفته بین م یانگین پهنا ی دوا یر سالهای مورد بررسـی اخـتلافمعنیدار وجود دارد (۵%= α) و در سال ۱۳۹۰ م یـانگین پهنـای دوایر سال یانه بهطور معن یداری بیشتر از سـایر سـالهـای مـوردبررسی است . بررس ی م یانگین پهنا ی دوا یـ ر در جهـات مختلـفجغرافیایی و در سالهای مورد بررسی نیز نشان داد که فقـط دردامنههای شمال ی بین م یانگین پهنا ی دوا یر سالهای مورد بررسی اختلاف معن یدار وجود دارد (۵%= α) و در سایر دامنـههـا ایـ ن اختلاف معنیدار نیست.

تأثیر عوامل اقل یمی(درجه حرارت و رطوبت ) بر پهنا ی دوا یر سالیانه
جهت بررسی ارتباط بین میانگین پهنای دوایر سالیانه با عوامـل اقلیمی (درجه حرارت و رطوبت) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
بر اساس جدول ۲ در دامنـه هـای شـمالی و شـرقی ارتبـاط مثبت و معنیداری بین پهنای دوایر سـالیانه بـا درجـه حـرارت وجود دارد. یعنی با افزایش درجه حرارت، پهنای دوایر سـالیانه افزایش مییابد. در دامنههای جنوبی بین پهنای دوا یـر سـالیانه و بارندگی ارتباط مثبت و معنـیداری وجـود دارد. در دامنـه هـای غربی بین پهنای دوایر سالیانه و عوامـل اقلی مـی مـورد بررسـی ارتباط معنیداری وجود ندارد.

شکل۱. موقعیت منطقه ارسباران در شمال غرب کشور

1187958-2017604/
0
95
34
/
1
23
1
/
1
/
17
0
0
/
2
4
/
0
6
/
0
0
8
/
1
1
/
2
1
/
4
1
6
/
شمال

شرق
غرب
جنوب
(

میلیمتر
)
ســالانه

دوایر

پهنای

میانگین
c
a
ab
b

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

0

95

34


دیدگاهتان را بنویسید