مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت مدرسه 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت مدرسه چیست ؟ طرح تعالی مدیریت مدرسه عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد admin-A-10-1-31-33e783a-1

[email protected] :پست الکترونیکی نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 1-8چکیدهمقدمه: قضاوت نسبت به مسائل اخلاقی یکی از معیارهای صلاحیت حرفهای پرستاران محسوب میشود. ترویج اصول عملکرد حرفهای از طریق تأکید بر مبانی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق admin-A-10-1-32-b995201-1

[email protected] :پست الکترونیکیمربی، پرستاری بیماری های داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران .مربی، پرستاری بیماری های داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران. سایت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان admin-A-10-1-33-a347e85-1

4-دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.5- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 9-16 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه admin-A-10-1-53-34e85b4-1

[m / rp2i  Nm L 2 r /prn]104 برای بررس ی دقت نتایج به دست آمده از برآوردکننـده بـاچلر ازمجذور م یانگین مربعات خطا (RMSE) (رابطه ۶) اسـتفاده شـدکه در مطالعه کارایی روشهای فاصلهای Read more…

By 92, ago