مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان admin-A-10-1-51-74cb592-1

۵۷نمونه خاکها در سایه خشک شده و برای بررسی مشخـصات آنها به آزمایشگاه خاک شناسی انتقال یافت. سپس مجموعـهای از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک برای نمونه خاکهای برداشت شده، مورد انـدازهگ یـری قرارگرفـت کـه Read more…

By 92, ago